Llongyfarchiadau mawr i holl fyfyrwyr Blwyddyn 13 ar eu llwyddiant arbennig yn eu arholiadau a’u cymwysterau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth eleni. Mae’r canlyniadau rhagorol yn deyrnged i’w hymroddiad a’u gwaith diwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
Mae’r mwyafrif helaeth o’r myfyrwyr a wnaeth gais am gyrsiau addysg uwch wedi eu derbyn i’r Prifysgol o’u dewis, a chanran uchel o rheiny yn Brifysgolion Grwp Russell.

Mae 12 myfyriwr wedi derbyn cyfuniad o 4 gradd A* neu A a 25% o’r flwyddyn wedi ennill cyfuniad o 3 neu fwy gradd A* neu A. Llongyfarchiadau arbennig i’r disgyblion canlynol ar ennill cymhwysterau gwych;
3A*, 1A: Georgia Redmore, Heledd Roberts, Mair Thomas.
2A*, 2A: Manon Jenkins, Nia Walsh.
Llongyfarchiadau i Ffion Samuels, Gareth Scourfield a Branwen Thistlewood ar dderbyn y graddau angenrheidiol i astudio ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Dyma ein canlyniadau Lefel 3:
% A* - A: 38%
%A* - C: 86%
%A* - E: 100%
Mae fy niolch yn fawr i’r holl staff sydd wedi paratoi, cynllunio, addysgu, mentora ac asesu’r myfyrwyr trwy eu cyrsiau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth a sydd wedi cyfrannu’n aruthrol at lwyddiant y myfyrwyr.