Llongyfarchiadau mawr i holl fyfyrwyr Blwyddyn 13 ar eu llwyddiant arbennig yn eu arholiadau a’u cymwysterau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth eleni. Mae’r canlyniadau rhagorol yn deyrnged i’w hymroddiad a’u gwaith diwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae’r mwyafrif helaeth o’r myfyrwyr a wnaeth gais am gyrsiau addysg uwch wedi eu derbyn i’r Prifysgol o’u dewis, a chanran uchel o rheiny yn Brifysgolion Grwp Russell.

Mae 22.2% o’r flwyddyn wedi derbyn 3 neu fwy cymhwyster gradd A* neu A.

Mae 70.0% o’r flwyddyn wedi derbyn 3 neu fwy cymhwyster gradd A* - C.

Llongyfarchiadau i Carys Bill, Elin Preest a Gwen Williams ar dderbyn y graddau angenrheidiol i astudio ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Dyma ein canlyniadau Safon Uwch, yn ôl y graddau a dderbyniwyd:

% graddau A* - A: 38.1%

% graddau A* - C: 85.2%

% graddau A* - E: 100%

Mae fy niolch yn fawr i’r holl staff sydd wedi paratoi, cynllunio, addysgu, mentora ac asesu’r myfyrwyr trwy eu cyrsiau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth a sydd wedi cyfrannu’n aruthrol at lwyddiant y myfyrwyr.

John Hayes

Pennaeth