Llongyfarchiadau mawr i holl fyfyrwyr Blwyddyn 13 ar eu llwyddiant arbennig yn eu cymwysterau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth eleni.  Mae’r canlyniadau rhagorol yn deyrnged i’w hymroddiad a’u gwaith diwyd dros y ddwy flynedd di-gynsail ddiwethaf dan amodau eithriadol o heriol i bawb.  Rydym yn falch iawn o gyrhaeddiad bob un o’n myfyrwyr.  Dymunwn pob dymuniad da i bob un ohonynt ar gyfer y cam nesaf cyffrous yn eu bywydau.

Mae’r mwyafrif helaeth o’r myfyrwyr a wnaeth gais am gyrsiau addysg uwch wedi eu derbyn i’r Prifysgol o’u dewis. 

Mae fy niolch yn fawr i’r holl staff sydd wedi paratoi, cynllunio, addysgu, mentora ac asesu’r myfyrwyr trwy eu cyrsiau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth a sydd wedi cyfrannu’n aruthrol at lwyddiant y myfyrwyr.

John Hayes

Pennaeth