Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd wedi perfformio’n arbennig o dda yn eu cymwysterau TGAU, BTEC ac Agored Cymru eleni.  Mae’r canlyniadau rhagorol yn deyrnged i’w hymroddiad, dyfalbarhad a’u gwaith diwyd dros y ddwy flynedd di-gynsail ddiwethaf dan amodau eithriadol o heriol i bawb.  Dymunwn pob dymuniad da i bob un dysgwr ar gyfer y cam nesaf cyffrous yn eu bywydau.

Diolch i’r holl staff sydd wedi gweithio’n ddi-flino i roi pob cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu arholiadau TGAU a BTEC.

Da iawn bawb.

John Hayes

Pennaeth